Fine Quality Louis XVI Style Interior Lantern.

 Fine Quality Louis XVI Style Interior Lantern.